ִбǩʧ[Select Top 10 * From [{pre}Content] Where [ID]<>{field:id} And ( [Keywords] Like '%$aid={field:id}%') And [Display]=1 Order By [ID] Desc => & Malformed GUID. in query expression '[ID]<>{field:id} And ( [Keywords] Like '%$aid={field:id}%') And [Display]=1'.]